ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene gegevens en contact
Vrolijk & Fit is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78029791. Per e-mail kan er contact worden opgenomen door een bericht te sturen naar info@fysiotherapietolman.nl of door een bericht te sturen via het contactformulier. Telefonisch kan er contact worden opgenomen op telefoonnummer 06-21343641.

 

Openingstijden en tarieven
Vrolijk & Fit is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Op officiële feestdagen, bij uitval door ziekte of bij familie omstandigheden behoudt Vrolijk & Fit zich het recht om diensten te annuleren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Vrolijk & Fit is 48 weken per jaar geopend, de tarieven zijn hierop gebaseerd. Jaarlijks vindt er op alle diensten van Vrolijk & Fit een prijs verandering plaats volgens de indexering van het C.B.S.. Vrolijk & Fit zal minimaal één maand voor de wijzigingsdatum de prijsverandering kenbaar maken op www.vrolijkenfit.nl.


Betaling en geldigheid
Het abonnement gaat in op moment van aanmelding en heeft een minimale duur van twee maanden. Deze betaling dient maandelijks te worden voldaan. Een los consult heeft een geldigheidsduur van zes maanden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, volgt een ingebrekestelling per e-mail, app of brief met het verzoek binnen vijf dagen te betalen. Wanneer Vrolijk & Fit aanwijzingen heeft dat de betalingsverplichting niet wordt of niet kan worden voldaan kan Vrolijk & Fit de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat ineens en direct te (laten) incasseren.

 

Herroepen
Op de overeenkomst is een bedenktijd van veertien dagen van toepassing. Binnen deze veertien dagen kan de overeenkomst kosteloos worden herroepen. Om de overeenkomst te herroepen dient een e-mail te worden gestuurd naar info@fysiotherapietolman.nl. De mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen vervalt op het moment dat de eerste training- of begeleidingsactiviteiten aanvangen.

 

Opzeggen

Ieder abonnement voor diensten van Vrolijk & Fit wordt aangegaan voor een periode van minimaal twee maanden. Het opzegtermijn bedraagt één volledige kalendermaand. De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden beëindigd, door een e-mail te sturen naar info@fysiotherapietolman.nl. Ook is het mogelijk op te zeggen via een intern bericht via de app van Vrolijk & Fit of door een whatsapp te sturen naar 06-21343641.

 

Annuleringen
Een los consult dient minimaal 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Een groepsles vanuit het abonnement dient minimaal 2 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Bij een te late afzegging wordt het volledige tarief of de credit in rekening gebracht.

 

Risico en aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten en gebruik van middelen en faciliteiten van Vrolijk & Fit en aan Vrolijk & Fit verbonden derden is geheel op eigen risico. Vrolijk & Fit en aan Vrolijk & Fit verbonden derden zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij Vrolijk & Fit hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

 

Rechtskeuze en toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten met Vrolijk & Fit is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst aangegaan met Vrolijk & Fit. Vrolijk & Fit is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet houdt aan de voorwaarden de toegang te ontzeggen tot locatie of faciliteiten of de dienstverlening op te schorten, voor een door Vrolijk & Fit te bepalen duur, zonder dat er enig recht op restitutie van al reeds betaalde contributie ontstaat. Vrolijk & Fit is gerechtigd de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De wijziging wordt van kracht na publicatie op de website van Vrolijk & Fit: www.vrolijkenfit.nl.